Barion Pixel YAMUNA SHOP - natural beauty
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

cena pred zľavou 15,90 €
naša cena 14,31 €
skladom
cena pred zľavou 15,90 €
naša cena 14,31 €
skladom
cena pred zľavou 15,90 €
naša cena 14,31 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 12,90 €
skladom

KONTAKTY

Maxeon, s. r. o.
Lipová 510
900 43 Kalinkovo
info@yamunashop.sk
tel: +421 2 45 989 214
mobil: +421 907 235 211

Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

   

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúci ma kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. ochrane pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  

 1. Definícia

1.1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy www.yamunashop.sk , ktorej hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom.

1.2. „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľa a na druhej strane spotrebiteľ.

1.3. „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a planení spotrebiteľskej  zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

1.4. „Kupujúci – spotrebiteľ “ je osoba, ktorá  nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5. „Kupujúci – podnikateľ  je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

1.6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh a uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.7. „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciu príslušných  funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. Služby.

1.8. „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/196 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení

1.9. „Prevádzkovateľ “ znamená spoločnosť Maxeon, s. r. o., IČO: 44658303, s miestom podnikania Brančská 3109/3, 851 05 Bratislava-Petržalka, zapísaná v obchodnom registri MS Bratislava III,oddiel Sro, vložka č. 57194/B, Kontaktné údaje: mobil: 0907 235 211,  email: info@yamunashop.sk Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK4975000000004007850305. Zodpovedný vedúci: Monika Petrová, monika.petrova@yamunashop.sk  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

1.10. „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu pridané heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii.

Objednávka tovaru musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho resp. meno firmy, trvalé bydlisko resp. sídlo firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo, IČO (v prípade právnických osôb), IČ DPH (v prípade plátcov DPH) a presný názov tovaru s príslušným počtom kusov.

1.11. „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu.

1.12. „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop.

1.13. „Užívateľský účet“ je časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

1.14. „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci.

  

 1. Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1. Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľovi uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „pridať do košíka.“

2.2. Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením „odoslať objednávku.“

2.3. Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia (kliknutie na tlačidlo „odoslať objednávku“) Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-hop.

2.5. Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v úžívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplne údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadnú dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6. Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi e-mailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na e-mailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

 

 1. Kúpna zmluva

3.1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. 

3.2. Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v E-shope vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v E-shope.

3.3. Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Za odstúpenie Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, žením objednaný Tovar nemožno dodať.

3.4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľ o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než Užívateľ znovu potvrdí objednávku, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

3.5. Spôsob akým bude Tovar zabalený určuje výhradne Prevádzkovateľ.

3.6. Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a dourčením daného Tovaru a to vo výške uvedenej u danej objednávky v E-shope.

3.7. Užívateľ má právo si zvoliť z možností zobrazených v E-shope spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.8. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, Užívateľ je povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v E-shope.

3.9. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom alebo platbou online kartou je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom

3.10. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.11. Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavu z ceny Tovaru nemožno kombinovať s inými zľavami.

3.12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný Tovar Užívateľovi.

3.13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty na dodanie Tovaru uvedené v E-shope sú len orientačné.

3.14. Práva z chybného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť si u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný tovar.

3.15. Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy predchádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného Tovaru Užívateľom.

3.16. Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy predchádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom odovzdania daného Tovaru prvému prepravcovi.

 

 1. Dodacie podmienky

4.1. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný do najneskôr do 24 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM" jeho dostupnosť overíte dotazom na email: info@yamunashop.sk Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.2. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom - prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, prípadne osobne.

4.3. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.4. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje nasledovné náklady:

 

Hodnota objednávky

Kuriér platba

prevodom-vopred

Kuriér

a dobierka

Do 14,99 €

3,00 €

4,00 €

Do 99,99 €

4,20 €

5,20 €

Nad 100,00 €

0,00 €

1,00 €

 

 

 Osobný odber v Kalinkove  po predošlej dohode                      ZDARMA

 

 1. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

5.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

5.2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

 1. Užívateľský účet

6.1. Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet

6.2. Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účetu údaje.

6.3. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje a je zodpovedný v plnom rozsahu za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi.

6.4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky, zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu alebo emailovou adresou.

 

 1. Informácie pre Spotrebiteľa

7.1. Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia Tovaru.

7.2. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

7.3. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

7.4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

7.5. Pokiaľ spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar, je povinný ho bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať priamo na adrese prevádzky Prevádzkovateľovi.

7.6. Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto Tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný.

7.7. Tovar musí byť zaslaný Predávajúcemu nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale ako poistený balík (nie na dobierku) na adresu prevádzky:  Maxeon, s. r. o., Kalinkovo 510, 900 43 Kalinkovo

7.8. Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č.1 týchto Obchodných podmienok.

7.9. Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@yamunashop.sk

 

 1. Reklamačný poriadok

8.1. Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.

8.2. Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu.

8.3. Spotrebiteľ môže reklamovať Tovar zakúpený iba u Predávajúceho.

8.4. Právo z chybného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ pred prevzatí Tovaru Spotrebiteľ vedel, že Tovar má vadu alebo vadu spôsobil sám Spotrebiteľ.

8.5. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému.

8.6. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

8.8. V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

8.9. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Objednávateľ - Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@yamunashop.sk , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: 

http://ec.europa.eu/cnsumers/odr/index_en.htm.

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 1. Ochrana osobných údajov

10.1. Identifikácia Predávajúceho ako Prevádzkovateľa osobných údajov: Maxeon, s. r. o.,  miesto podnikania: Brančská 3109/3, 851 05 Bratislava – Petržalka, IČO: 44 658 303, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1,oddiel Sro, vložka č. 57194/B, Kontaktné údaje: pevná linka: 02/459 89 21, mobil: 0907 235 211,  email: info@yamunashop.sk

10.2. Predávajúci vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. 
10.3. Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Spotrebiteľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti Spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa.

10.4. V prípade, že Spotrebiteľ vyjadrí svoj súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo registrácie, spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom základe v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU, nakoľko spotrebiteľ vyjadril súhlas so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, noviniek a reklám. V prípade, že si Spotrebiteľ vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú Spotrebiteľom. Predávajúci spracúva osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je dôvodné na dosiahnutie účelu spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa po dobu troch rokov v prípade ak spotrebiteľ svoj súhlas neodvolá, dlhšie predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len v prípade, ak mu bol udelený nový súhlas. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.

10.5. Spotrebiteľ je oprávnený ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@yamunashop.sk

10.6. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za to, že osobné údaje Spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu, teda najmä doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok, ZOOU a Nariadenia.

10.7. Predávajúci týmto oznamuje Spotrebiteľovi, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa sa predpokladá, že osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom:

Kuriérska spoločnosť - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Kuriérska spoločnosť - DHL Parcel Slovensko. s.r.o., portál Heureka.sk  - Allegro Group CZ, s.r.o., Platobná brána-online kartou (Borgun hf., Ármuúli 30, 108 Reykjavik, Islandská republika), Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníku).

10.8. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

 1. Zasielanie obchodných informácií a cookies

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi s Tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kupujúceho. Informačnou povinnosťou voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenie GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácií plní Predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy plniť bez potrebnosti ukladania tzv. cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1. Užívanie E-shopu

12.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami

12.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie alebo užívateľské rozhranie

12.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú  z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu

12.4 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

12.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

 

 1. Prehlásenie Prevádzkovateľa

13.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v e-shope, ako elektronickom systéme sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

13.2. Vplyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu, v takom prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu. Kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa ta nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

13.3. Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v e-shope môžu byť ilustrované alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

13.4. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v e-shope v sekcii Kontakty.

 

 1. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

14.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

14.2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

14.3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

14.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

14.5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

14.6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim

14.7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

 - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

14.8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 1. Záverečné ustanovenie

15.1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

15.2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

15.3. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom Es-hopu.

15.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

15.5. Kúpna zmluva a aj obchodné podmienky bude archivovaná Predávajúcim v elektornickej podobe a nie je prístupná iným osobám.

 

 1. Rozhodné právo

16.1. Tieto obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.07.2022.

 

 

Príjemné nakupovanie v našom e-shope vám želá Monika Petrová, Maxeon, s.r.o..

   

 

KONTAKTY

Maxeon, s. r. o.

Adresa: Lipová 510

PSČ: 900 43 Kalinkovo

Email: info@yamunashop.sk

tel: +421 2 45 989 214

mobil: +421 907 235 211

MWYwYT