S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Internetový obchod www.yamunashop.sk je prevádzkovaný spoločnosťou: Maxeon, s. r. o., Brančská 3109/3, 851 05 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 57194/B, IČO: 44 658 303, IČ DPH: SK2022774105 (spoločnosť je platcom DPH),  bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu SK497500000000400785030, telefonický kontakt 0907 235 211, mailový kontakt info@yamunashop.sk (ďalej „Predávajúci")

Kupujúcim môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré prostredníctvom tohoto internetového obchodu kupujú ponúkaný tovar.

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky dáva Predávajúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172–3
fax č.: 02/ 58272 170

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.yamunashop.sk.

Tovar je možné objednáť vložením do košíka a vyplnením objednávky v internetovom obchode.

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane Kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní vás budeme kontaktovať telefonicky kvôli potvrdeniu objednávky.

Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane poštovného resp. dopravy, podľa platných obchodných podmienok na území SR.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho resp. meno firmy, trvalé bydlisko resp. sídlo firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo, IČO (v prípade právnických osôb), IČ DPH (v prípade plátcov DPH) a presný názov tovaru s príslušným počtom kusov.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu spôsobmi:

-bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK4975000000004007850305, BIC/SWIFT CEKOSKBX -  pred prevzatím tovaru

- dobierkou 

- osobne pri prevzatí tovaru v hotovosti

 

Ak Kupujúci - (pri platbe pred prevzatím tovaru) neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, poštovné resp. doprava, cena celkom bez DPH, DPH a konečná suma k úhrade.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný resp. odovzdaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom, prípadne osobne).

Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný Kupujúcemu do 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho alebo od prijatia objednávky (v prípade zaslania na dobierku).

Pri potvrdení objednávky bude Kupujúci oboznámený o dodacích lehotách.

V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, Kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky alebo sa objednávka realizuje čiastočne.

Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje nasledovné náklady:

 

Hodnota objednávky

Kuriér platba

prevodom-vopred

Kuriér

a dobierka

Do 14,99 €

2,99 €

3,99 €

Do 99,99 €

3,99 €

4,99 €

Nad 100,00 €

0,00 €

1,00 €

 

Osobný odber v Kalinkove  po predošlej dohode                      ZDARMA

 

5. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z.z.

Tovar musí byť zaslaný Predávajúcemu nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale ako poistený balík (nie na dobierku) na adresu Maxeon, s. r. o., Brančská 3, 851 05 Bratislava. Zároveň kupujúci zašle písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy na finančné vysporiadanie. Suma za vrátený tovar bude odoslaná Kupujúcemu najneskôr do 15 dní od vrátenia tovaru.

 

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

V prípade uznania reklamácie má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@yamunashop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.yamunashop.sk, spoločnosť Maxeon, s. r. o. , IČO: 44658303, Brančská 3109/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje slúžia iba výlučne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám okrem prepravcom, ktorým sú poskytované iba informácie nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne ako „osobné údaje“).

Používaním webového rozhrania obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, pravdivo a kompletne a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade uvedenia neúplných osobných údajov, má predávajúci právo vyžiadať si od kupujúceho ich doplnenie a ak ich kupujúci nedoplní, je predávajú oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Príjemné nakupovanie v našom e-shope vám želá Monika Petrová, Maxeon, s.r.o..

 

MjMzYzZiY